دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 208
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:سرکار خانم نظر بیگی
دانشجو: خدیجه محمدی
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: خدیجه محمدی
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: صدور کد
سرکار خانم نظر بیگی برای پایان نامه دانشجو خدیجه محمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر علی رستمی
دانشجو: خدیجه محمدی
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه محمدی
تاریخ:
1395/10/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خدیجه محمدی مورد تصویب مدیر گروه دکتر علی رستمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحولات مصر بر امنیت اسرائیل پس از سال 2011 .......
تاریخ:
1395/10/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خدیجه محمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحولات مصر بر امنیت اسرائیل پس از سال 2011 .......
تاریخ:
1395/10/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:سرکار خانم نظر بیگی
دانشجو: فریده عباسی
تاریخ:
1395/10/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فریده عباسی
تاریخ:
1395/10/19
موضوع: صدور کد
سرکار خانم نظر بیگی برای پایان نامه دانشجو فریده عباسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/19
موضوع: صدور کد
سرکار خانم نظر بیگی برای پایان نامه دانشجو فریده عباسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر علی رستمی
دانشجو: فریده عباسی
تاریخ:
1395/10/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریده عباسی
تاریخ:
1395/10/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریده عباسی مورد تصویب مدیر گروه دکتر علی رستمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: دبعتاربعثبتنستبعثاعهتب89شرعتهسیزنهس0ع خن90 .......
تاریخ:
1395/10/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریده عباسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: دبعتاربعثبتنستبعثاعهتب89شرعتهسیزنهس0ع خن90 .......
تاریخ:
1395/10/12
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر علی رستمی
دانشجو: خدیجه محمدی
تاریخ:
1395/10/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریده عباسی
تاریخ:
1395/10/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریده عباسی مورد تصویب مدیر گروه دکتر علی رستمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه دو روش منطق بولین و AHP جهت مکانیابی مناطق مستعد شهرستان ایلام برای اکوتوریسم .......
تاریخ:
1395/10/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریده عباسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه دو روش منطق بولین و AHP جهت مکانیابی مناطق مستعد شهرستان ایلام برای اکوتوریسم .......
تاریخ:
1395/10/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه محمدی
تاریخ:
1395/10/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر علی رستمی
دانشجو: فریده عباسی
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریده عباسی
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریده عباسی مورد تصویب مدیر گروه دکتر علی رستمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مکان یابی مناطق مستعد شهرستان ایلام جهت کاربری اکوتوریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) .......
تاریخ:
1395/09/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خدیجه محمدی مورد تصویب مدیر گروه دکتر علی رستمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر سایه بر رشد و زنده مانی نهالهای کاشته شده در منطقه چغاسبز شهرستان ایلام .......
تاریخ:
1395/09/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خدیجه محمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر سایه بر رشد و زنده مانی نهالهای کاشته شده در منطقه چغاسبز شهرستان ایلام .......
تاریخ:
1395/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریده عباسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مکان یابی مناطق مستعد شهرستان ایلام جهت کاربری اکوتوریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) .......
تاریخ:
1395/09/21

سوالات متداول